top of page

BLESSINGS 2

cross9999.gif
CLIPPING  BLESSING

Go shorn and come woolly,

Bear the Beltane female lamb,

Be the lovely Bride thee endowing,

And the fair Mary thee sustaining,

The fair Mary sustaining thee.

 

Michael the chief be shielding thee

From the evil dog and from the fox,

From the wolf and from the sly bear,

And from the taloned birds of destructive bills,

From the taloned birds of hooked bills.

AM BEANNACHD LOMBAIDH

Falbh lom's thig molach,

Beir am boirionn Bealltain,

Bride mhin a bhi dha d' chonaill,

Moire gheal dha t' aurais,

Moire gheal dha t' aurais.

 

Micheal mil a bhi dha d' dhion

Bho 'n mhi-chu is bho 'n an-chu,

Bho 'n mhac-tir's bho 'n mhadhan stig,

'S bho ianaibh ineach call-ghob,

Bho ianaibh ineach cam-ghob.

!linespikethistle.gif
P1020644.JPG
From the Carmina Gadelica
THE BLESSING OF THE STRUAN

Each meal beneath my roof

They will all be mixed together,

In name of God the Son,

Who gave them growth.

 

Milk, and eggs, and butter,

The good produce of our own flock,

There shall be no dearth in our land,

Nor in our dwelling.

 

In name of Michael of my love,

Who bequeathed to us the power,

With the blessing of the Lamb,

And of His Mother.

 

Humble us at thy footstool,

Be thine own sanctuary around us,

Ward from us spectre, sprite, oppression,

And preserve us.

Gach min tha fo m' chleibh

Theid am measgadh le cheil,

An ainm Mhic De,

Thug fas daibh.

 

Bainn is uibheann is im,

Sochair mhath ar cuid fhin,

Cha bhi gainne 'n ar tir,

No 'n ar fardaich.

 

An ainm Mhicheil mo luaidh,

Dh' fhag againn a bhuaidh,

Le beannachd an Uain,

'S a Mhathar.

 

Umhlaich sinn aig do stol,

Biodh do chumraig fein oirnn,

Cum uainn fuath, fath, foirn,

Agus gleidh sinn.

207.JPG
AN BEANNACHADH STRUAIN
PLNT_895.gif
From the Carmina Gadelica
bottom of page