top of page

BLESSINGS

9Atassilo.gif

 KINDLING THE FIRE

celtic-cross-pattern-5.gif

I will raise the hearth-fire

As Mary would.

The encirclement of Bride and of Mary

On the fire, and on the floor,

And on the household all.

 

Who are they on the bare floor ?

John and Peter and Paul.

Who are they by my bed ?

The lovely Bride and her Fosterling.

Who are those watching over my sleep ?

The fair loving Mary and her Lamb.

Who is that anear me ?

The King of the sun, He himself it is.

Who is that at the back of my head ?

The Son of Life without beginning, without time.

TOGAIL AN TEINE


Togaidh mis an tula

Mar a thogadh Muire.

Caim Bhride's Mhuire

Air an tula's air an lar,

'S air an fhardaich uile.

 

Co iad ri luim an lair ?

Eoin, Peadail agus Pail.

Co iad ri bruaich mo leap ?

Bride bhuidheach's a Dalt.

Co iad ri lath mo shuain ?

Muire ghraidh-gheal's a h-Uan.

Co slud a tha 'n am theann ?

Righ na grein e fein a th' ann,

Co siud ri cul mo chinn ?

Mac nan dul gun tus, gun linn.

2144da230.jpg
From the Carmina Gadelica

BLESSING OF HOUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

God bless the house

From site to stay,

From beam to wall,

From end to end,

From ridge to basement,

From balk to roof-tree,

From found to summit,

Found and summit.

BEANNACHADH TAIGHE 

Dhe, beannaich an taigh

Bho steidh gu staidh,

Bho chrann gu fraigh,

Bho cheann gu saidh,

Bho dhronn gu traigh,

Bho sgonn gu sgaith,

Eadar bhonn agus bhraighe,

Bhonn agus bhraighe.

transcroftHouse.gif
205.JPG
From the Carmina Gadelica
THE PROTECTION OF THE CATTLE
PictishBullTrans.gif

Pastures smooth, long, and spreading,

Grassy meads aneath your feet,

The friendship of God the Son to bring you home

To the field of the fountains,

Field of the fountains.

 

Closed be every pit to you,

Smoothed be every knoll to you,

Cosy every exposure to you,

Beside the cold mountains,

Beside the cold mountains.

 

The care of Peter and of Paul,

The care of James and of John,

The care of Bride fair and of Mary Virgin,

To meet you and to tend you,

Oh! the care of all the band

To protect you and to strengthen you.
 

COMRAIG NAM BA

Blaragan reidh, fada, farsuinn,

Faileagan feile fo 'r casan,

Cairdeas Mhic De dh' ar toir dhachaidh

Gu faiche nam fuaran,

Faiche nam fuaran.

 

Gum bu duinte duibh gach slochd,

Gum bu sumhail duibh gach cnoc,

Gum bu clumhaidh duibh gach nochd,

Am fochar nam fuar-bheann,

Fochar nam fuar-bheann.

 

Comraig Pheadail agus Phoil,

Comraig Sheumais agus Eoin,

Comraig Bhride mhin's Mhuir Oigh,

Dh' ar comhlach 's dh' ar cuallach,

O! comraig gach aon dh' an chomhl

Dh' ar comhnadh 's dh' ar cuanadh.

lovelyHighlandCoo_1.jpg
From the Carmina Gadelica
SMOORING THE FIRE
celtic3.gif

The sacred Three
To save,
To shield,
To surround
The hearth,
The house,
The household,
This eve,
This night,
Oh! this eve,
This night,
And every night,
Each single night.
                Amen

AN Tri numh
A chumhnadh,
A chomhnadh,
A chomraig
An tula,
An taighe,
An teaghlaich,
An oidhche,
An nochd,
O! an oidhche,
An nochd,
Agus gach oidhche,
Gach aon oidhche.
                Amen

PeatFire1.jpg
From the Carmina Gadelica
bottom of page